Informacje o produkcie

Perełki Ojców Kościoła

Produkt niedostępny
Wysyłka w dni
Koszt od 10.00
23.00 / 1szt.
  • Jest to jedynie garstka perełek, którą każdy sam sobie nawlecze na nić swojego osobistego życia.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

Perełki Ojców Kościoła
Kod produktu: 9788375022155
Producent: PROMIC-MARIANIE
PEŁEN OPIS

 

„Jest to jedynie garstka perełek, którą każdy sam sobie nawlecze na nić swojego osobistego życia” - mówi o swojej nowej książce znana postać Kościoła czeskiego i powszechnego, kardynał Tomáš Špidlík (1919-2010). Zastanawia się w nich nad podstawowymi aspektami życia chrześcijańskiego: za punkt wyjścia obiera przy tym wypowiedzi wybitnych osobistości chrześcijańskich, którym tradycja przyznała honorowy tytuł „Ojców Kościoła”. Ojcowie ci nie ograniczali się tylko do teoretycznego poznawania prawd teologicznych, ale zawsze pytali, jakie mają one znaczenie dla życia duchowego. Także Špidlík dociera w swych rozważaniach do jądra spraw, dotykając naszej żywej teraźniejszości. Powstało dzięki temu ciekawie skonstruowane inspirujące spojrzenie na duchowość pierwszych wieków chrześcijaństwa, które zadowoli każdego, kto pragnie się duchowo odświeżyć i dokształcić. Książka powinna pomóc również ludziom przygotowującym różnego rodzaju spotkania religijne, związane z odnową duchową, rekolekcje i ćwiczenia duchowe. Nadaje się też świetnie na prezent z okazji chrztu osób dorosłych oraz bierzmowania.

SPIS TREŚCI

Przedmowa 5
  
I. Boga wiecznego poznajemy poprzez człowieka stworzonego 9
1. Dar Ducha 11
2. Przez Jezusa Chrystusa 14
3. Bóg Ojciec 17
4. Czło­wiek - obraz Boży 20
5. Od obrazu do podobieństwa 23
6. Życie zgodne z na­turą 26
7. Charyzmat 29
8. Zba­wienie duszy 32
9. Życie szczęśliwe 35
10. Życie wieczne 38
 
II. Człowieka zrodzonego poznajemy poprzez Boga wcielonego 41
11. Poznaj samego siebie! 43
12. Su­mienie 46
13. Wolność 49
14. Ser­ce 52
15. Wystarczy chcieć 55
16. Siła zamiaru 58
17. Życie cielesne 61
18. Płeć 64
19. Choroba i zdro­wie 67
20. Ekologia duchowa 70
 
III. Przez miłość i cnoty zamieszkuje w nas Bóg 73
21. Miłość ku Bogu 75
22. Przyjaźń 78
23. Rodzina 81
24. Władza po chrześcijańsku 84
25. Męczeństwo 87
26. Pokuta 90
27. 'Penthos' - stała pokuta 93
28. Pokora 96
29. Rachunek sumienia 99
30. Żal z powodu roztargnienia 102
 
IV. Przez modlitwę wchodzimy do mieszkania Boga 105
31. Definicja modlitwy 107
32. Mod­litwa do Ojca 110
33. Bogurodzica 113
34. Wysłuchanie 116
35. Mod­litwa ustna 119
36. Liturgia 122
37. Ikony 125
38. Kontemplacja 128
39. Mistyka 131
40. Módlcie się nieustannie 134
 
Źródła tekstów 137  
Wykaz skrótów 141
 
 
FRAGMENT

5. Od obrazu do podobieństwa
Człowiek przy swym stworzeniu otrzymał na początku godność obrazu, jednak dosko­nałość podobieństwa musi osiągnąć sam, własnymi siłami naśladując Boga.
Orygenes
O zasadach
 
Obrazy materialne są nieruchome. Człowiek, przeciwnie, jest żywym obrazem żywego Boga. Aby wyrazić dynamizm tego dzieła sztuki Stworzyciela, Orygenes, a po nim wielka część tradycji wschodniej, używa dwóch słów, które znajdujemy w Biblii (zob. Rdz l, 26-27): „obraz” i „podobieństwo”. Pole­mizowano w ten sposób z gnostykami, typo­wymi heretykami tamtej epoki. Gnostycy kla­syfikowali ludzi według określonych katego­rii, które obowiązują do śmierci. Ktoś się uro­dził ze skłonnościami materialistycznymi, więc pozostanie materialistą, ktoś inny jest typem duchowym i zawsze już będzie postę­pować w ten sposób. Taki podział wydaje się psychologicznie uzasadniony, jednak w rze­czywistości neguje on skuteczność Bożej łaski oraz siłę dobrej woli człowieka. Św. Paweł, przeciwnie, wzywa nas do duchowego wzro­stu, „aż Chrystus w was się ukształtuje” (Ga 4, 19). Sen Jakuba o drabinie, po której anioło­wie wstępowali do nieba (zob. Rdz 29, 12), stał się tradycyjnym symbolem duchowego postę­pu, zwłaszcza u Ojców syryjskich.
 
W tej stałej wspinaczce musimy unikać dwóch niebezpieczeństw: 1) wchodzenia na wyższy stopień z omijaniem stopni pośred­nich, na przykład gdy oddajemy się modlitwie mistycznej, a jednocześnie naruszamy miłość braterską; 2) myślenia, że nas już niższe stop­nie nie obowiązują, ponieważ stoimy na wyż­szym stopniu, na przykład gdyby ktoś lekce­ważył obowiązki swego stanu i oddawał się je­dynie „medytacjom transcendentnym”.
 
Jak dokonuje się postęp? W żywotach świę­tych czytamy często o nagłym nawróceniu, o radykalnej życiowej zmianie pod wpływem jakiegoś wstrząsu. Być może znamy podobne przypadki także z codziennych doświadczeń kontaktów z otaczającymi nas ludźmi. Ktoś na przykład wrócił z Lourdes i jest nie do po­ znania. Ludziom, którzy zamierzają odbyć ćwiczenia duchowe, kaznodzieje proponują, by weszli w nie bez reszty, ale wrócili odmie­nieni. To dobry sposób, by dążenie do dosko­nałości zostało potraktowane poważnie. Nor­malne doświadczenie uczy jednak, że łaska Boża podobna jest do ziarna w ogrodzie serca - rośnie powoli od spraw mniejszych ku waż­niejszym. Tak żyje się stale „ku większej chwale Bożej”.
 
 
6. Życie zgodne z naturą
W każdym razie od Boga pochodzi zarówno prawo natury, jak i prawo, owoc nauki Oba stanowią jedno.
św. Klemens Aleksandryjski
Kobierzec I
 
Życie zgodne z naturą to pierwsza za­sada moralności - głosił Kleantes. Dlatego starożytni stoicy zachęcali ludzi, by uznawali prawa tego świata. Prawa te mają odbicie rów­nież w samym człowieku jako wewnętrzny lo­gos, jako głos sumienia. Nie potrzebujemy więc innych przepisów, jeśli zdecydujemy się żyć zgodnie z naturą. W Biblii czytamy jed­nak, że Bóg wybrał naród żydowski spośród wszystkich innych, aby jemu dać pozytywne prawo, objawione przez Boga - Torę, spisaną przez Mojżesza. Wielki filozof żydowski Filon pokazuje wszelako, że oba prawa są nierozdzielne. Dlatego mądry Żyd, który żyje zgod­nie z Prawem Bożym, staje się żywym Pra­wem. Ojcowie Kościoła całkowicie się z tym zgadzają, ale mimo to musimy zwracać uwagę na znaczenia zawarte w ich tekstach. Na Wschodzie bowiem definiują człowieka jako Boży obraz, w tym jednak zawiera się już ła­ska Ducha Świętego, taka jest więc jego praw­dziwa natura. Słowo „natura” etymologicznie oznacza to, z czym człowiek się rodzi. Chrze­ścijanie zrodzili się z Boga. Stąd wniosek, że „naturalne” jest każde prawdziwe dobro: mi­łość, wiara, cnoty, modlitwa. I przeciwnie, zło, grzech, złe myśli, złe skłonności - to wszyst­ko jest „wbrew naturze”. Boży obraz pozosta­je wprawdzie w grzeszniku, ale jest jakby za­kryty „szpetną maską diabła”. Jednoczesne istnienie dwóch obrazów czyni grzesznika rozdartym, wewnętrznie przepołowionym, nie potrafi on żyć „naturalnie”. Na szczęście woda chrztu i łzy pokuty potrafią obmyć go tak, że znowu zajaśnieje pierwotnym pięk­nem.
 
Wiadomo, że zachodni teologowie nieco zmienili ten wywód. Mówią więc o „czystej naturze” (lać. natura pura), na którą składa się życie intelektualne i cielesne. Do tego musi dołączyć łaska Boża. Wtedy życie duchowe jest „nadprzyrodzone”. Pragną powiedzieć to samo, tyle że innymi słowami. Musimy więc zwracać na to uwagę, czytając dzieła Ojców. Podobnie czytelnikowi ze Wschodu trudno zrozumieć stwierdzenie z książki średnio­wiecznego mistyka Tomasza a Kempis O naśla­dowaniu Chrystusa, w której napomina on nas, byśmy nie patrzyli w życiu na to, ku czemu nęci nas „natura”, lecz słuchali łaski Bożej. Na szczęście obie stanowią jedno. Tak jak jest je­den Bóg, tak jeden jest człowiek, Jego obraz i syn. Demony, jak głosi Ewagriusz z Pontu, chciałyby nas wypędzić „ze stanu, który jest nasz”.
 
 
(…)
 
18. Płeć
Święta Melania swoimi czynami „udo­wodniła, że płeć żeńska nie jest wcale słabsza od męskiej, gdy idzie o cnoty bo­skie”.
Geroncjusz (?)
Żywot świętej Melanii Młodszej
 
Mówi się, że kobietę w społeczeń­stwach prymitywnych traktuje się jak niewol­nicę. Jednak starożytne społeczności, a nawet elity intelektualne nie były o wiele lepsze. Zdaniem Platona kobieta nie jest zdolna do fi­lozofowania, przyjaźń kwitnie wyłącznie mię­dzy mężczyznami, kobiety są kłótliwe. Podob­nych wypowiedzi znajdziemy mnóstwo. Księ­gi Starego Testamentu podają wprawdzie piękne przykłady wzorowych kobiet, ale w re­ligii i w życiu publicznym prym wiodą męż­czyźni. W Ewangelii także apostołowie są mężczyznami, ale przecież Jezusowi towarzy­szyły również pobożne kobiety. Wśród mę­czenników znajdziemy postaci kobiece, które zadziwiają swoją odwagą. To dowodzi niezbi­cie, że kobiety są umacniane przez Ducha Świętego, że zatem pod względem duchowym dorównują mężczyznom, a nawet mogą ich przewyższać.
 
Greccy Ojcowie Kościoła zaczęli bronić rów­nouprawnienia kobiet za pomocą następują­cego argumentu. Obraz Boży znajduje się w duszy, dusza nie jest ani męska, ani żeńska, różnica tkwi w ciele, ale nie ma ono wpływu na życie duchowe. Wyprowadzili z tego także praktyczne wnioski. Dla mnichów bazylianów i sióstr bazylianek zostały napisane absolutnie takie same reguły życia zakonnego. Uzasad­niano to również Pismem Świętym. Ideałem mnichów było przezwyciężenie płciowości i bycie jak aniołowie Boży w niebie (zob. Mt 22, 30) albo - wedle alegorycznego określenia Orygenesa - życie w taki sposób, że „kobieta staje się mężczyzną”. Z dziejów duchowości znamy wiele kobiet, które były „duchowymi matkami”.
 
Ten duchowy „feminizm” Ojców zyskał wła­ściwy wyraz dopiero wiele wieków później. Trzeba było subtelniejszego wyczucia, abyśmy uświadomili sobie, że równouprawnienie nie oznacza, iż coś jest takie samo. Matematyka z pewnością nie jest ani męska, ani żeńska, ale stosunek do studiowania matematyki może być różny u mężczyzny i kobiety. Do ducho­wej świętości powołane są osoby obu płci. Jednak Duch Święty „wciela się” w konkretne ludzkie struktury psychologiczne. Od XVI wieku zaczęły powstawać zakony żeńskie o re­gułach lepiej przystosowanych do kobiecej mentalności. Nie oznacza to obniżenia pozio­mu, lecz przeciwnie - zwiększenie szansy na osiągnięcie świętości przez życie wedle natu­ralnych talentów i głosu serca.
Parametry techniczne:
Ilość stron
141
Format
11 x 18 cm
Autor
Tomas Spidik
Oprawa
twarda
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Treść:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel